UnspecifiedWolf

27 tekstów – auto­rem jest Un­spe­cified­Wolf.

Zauważyłam taką ten­den­cję : kiedy jed­ne prob­le­my zos­tają roz­wiąza­ne i od­chodzą w niepa­mięć, to po­jawiają się ko­lej­ne - o których nie mieliśmy pojęcia, bo by­liśmy tak pochłonięci pop­rzed­ni­mi, że ich nie zauważyliśmy. 

myśl • 4 maja 2012, 16:37

Do­rosłe życie często opiera się na bun­cie pochodzącym z dzieciństwa i/lub z czasów szkolnych.

~wniosek wys­nu­ty z roz­myślań o so­bie i innych. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 marca 2012, 19:47

Smut­ne jest to, że jes­teśmy sa­mot­ni pod tym sa­mym niebem. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 kwietnia 2011, 23:30

Już nau­czyłam się żyć ze swoimi bliznami. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 marca 2011, 10:20

Ha­ha, chwi­la. Mo­ment. Pat­rzysz w lus­tro i widzisz: twarz, oczy, nos, us­ta. Znasz je dob­rze, praw­da? Pat­rzysz da­lej, na ra­miona, dłonie, resztę siebie. Wyob­rażasz so­bie wszys­tko, co masz w środ­ku. Narządy, mięśnie, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 grudnia 2010, 22:45

Frag­ment praw­dzi­wej roz­mo­wy dwóch zna­jomych: gościa siedzące­go w psychiat­ry­ku i od­wie­dzające­go go kolegi.

- Dziw­ne, że się tu znalazłeś.
- Dlacze­go dziwne?
- Nig­dy nic nie zauważyłem, że coś było nie tak.
- Zaw­sze tak było. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 25 fiszek • 27 września 2010, 22:20

Ja­kiż to ból i niedogodnienia
spra­wia niektórym od­ro­bina myślenia. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 6 września 2010, 20:42

Każdy i tak przeczy­ta to, co będzie chciał przeczy­tać. I zo­baczy też. I usłyszy. A na­wet zro­zumie po swo­jemu. I na­wet ty­le się te­go znaj­dzie, ilu jest ludzi na świecie.

~frag­ment moich zapisków. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 lipca 2010, 14:16

Dziw­ny jest ten świat. Są ludzie, których to ja wy­bieram, przy­ciągam i to ja de­cyduję, czy chce się z ni­mi za­dawać, czy też nie... Ale są też ta­cy, którzy mnie wy­bierają. Nie wiem, dlacze­go, ale stra­ta tych przy­ciągających bo­li mnie bar­dziej niż przyciągniętych... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 czerwca 2010, 00:38

Wszys­cy by­li w szo­ku, że pot­ra­fiłam się pos­ta­wić tej oso­bie... a ja po pros­tu nie wie­działam, z kim mam do czynienia. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 czerwca 2010, 11:20
UnspecifiedWolf

Ja... to ja. Wszystko, co pojawiło się w każdej zawartej (i nie zawartej w tym miejscu) myśli wykreowały mi moje emocje i stworzyło życie. Zarówno moje obecne myśli jak i te z moich starych zapisów. 'Jeśli moje myśli zostały powiedziane, to proszę, niech ta już ostatnią pozostanie.'

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Aktywność